Статут ФШУ
Статут у PDF форматі

"Зареєстровано"
Міністерством юстиції України
"24" листопада 1997 р.
Свідоцтво № 943

"Затверджено"
ІІ 3'їздом Федерації шахів України
"16" лютого 1996 р.


"Затверджено"
із змінами та доповненнями
IV 3'їздом Федерації шахів України
"7" червня 2002 р.


"Затверджено"
із змінами та доповненнями
V 3'їздом Федерації шахів України
"16" вересня 2006 р.


"Затверджено"
із змінами та доповненнями 
ІХ позачерговим 3'їздом Федерації шахів України 
"10" грудня 2016 р.

СТАТУТ
Федерації шахів України1. Загальні положення


 1.1. Федерація шахів України (далі - Федерація) є всеукраїнською громадською неприбутковою організацією фізкультурно-спортивної спрямованості, яка об'єднує громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства на засадах єдності інтересів для реалізації основних завдань, передбачених цим Статутом. 
 1.2.
 1.3. Діяльність Федерації регламентується Конституцією України, Законами України "Про об'єднання громадян" та "Про фізичну культуру і спорт", іншими нормативно — правовими актами України та цим Статутом. 
 1.4. 3 моменту державної реєстрації Федерація набуває прав юридичної особи, має рахунки в банківських установах, самостійний баланс, печатку та штампи зі своєю назвою та емблемою, має право від свого імені укладати договори, набувати майнові та немайнові права і обов'язки, бути позивачем та відповідачем у судах. 
 1.5. Федерація визнає принципи, цілі та завдання Олімпійської Хартії, правила Міжнародної федерації шахів (далі — ФІДЕ) і здійснює свою діяльність у тісній взаємодії з Національним Олімпійським комітетом України, ФІДЕ, Європейським шаховим Союзом (далі — ЄШС), органами державної влади і місцевого самоврядування, громадськими та іншими організаціями, як в Україні, так і за її межами. 
 1.6. Діяльність Федерації поширюється на всю територію України. Рішення статутних органів Федерації, прийняті в межах їх компетенції, є обов'язковими для всіх членів Федерації. 
 1.7. Повна назва: 
 українською мовою — Федерація шахів України; 
 1.8. Скорочена назва: 
 українською мовою — ФШУ; 
 1.9. Найменування ФШУ іншими мовами визначається внутрішніми документами ФШУ.
 1.10. Місцезнаходження центральних статутних органів: м. Київ - 01033, вул. Еспланадна, 42.

2. Мета та завдання Федерації


 2.1. Метою Федерації є сприяння розвитку шахів в Україні, підвищення їх ролі у всебічному і гармонійному розвитку особи, зміцнення здоров'я та формування здорового способу життя, задоволення і захист законних соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів. 
 2.2. Основними завданнями Федерації є: 
 2.2.1. Пропаганда й популяризація шахів серед населення. 
 2.2.2. Сприяння підготовці висококваліфікованих шахістів, тренерів, суддів, забезпеченню успішних виступів шахістів України на Всесвітніх шахових Олімпіадах, командних та особистих чемпіонатах світу і Європи, міжнародних змаганнях та ін. 
 2.2.3. Сприяння організації і проведенню в Україні національних та міжнародних змагань з шахів. 
 2.2.4. Розвиток і зміцнення міжнародних зв'язків із національними федераціями шахів інших країн, Міжнародною федерацією шахів та іншими міжнародними спортивними й громадськими організаціями.

3. Основні функції Федерації


 3.1. Федерація, згідно з покладеними на неї завданнями, відповідно до чинного законодавства України, виконує такі функції: 
 3.1.1. Сприяє розробці й реалізації програми розвитку шахів в Україні.
 3.1.2. Надає практичну, організаційну і методичну допомогу своїм членам. 
 3.1.3. Подає пропозиції до центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту щодо Положення про національну збірну команду України з шахів. 
 3.1.4. Готує Положення та інші документи про змагання та спортивні заходи серед своїх членів, здійснює контроль за їх дотриманням. 
 3.1.5. Організовує й проводить змагання, тренувальні збори спортсменів та інші заходи серед своїх членів. 
 3.1.6. Бере участь в організації й проведенні наукових досліджень, виданні методичних, довідково — інформаційних та інших матеріалів. 
 3.1.7. Сприяє організації й проведенню спільно із зацікавленими організаціями та установами підготовки та підвищення кваліфікації тренерів, суддів та інших фахівців. 
 3.1.8. Бере участь у проведенні науково — практичних конференцій, семінарів, симпозіумів. 
 3.1.9. Здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств у порядку, встановленому чинним законодавством. 
 3.1.10. Засновує засоби масової інформації, сприяє виданню шахової літератури, виготовленню шахового обладнання та іншої продукції, необхідної для діяльності Федерації. 
 3.1.11. Організовує виготовлення офіційної, пам'ятної атрибутики із символікою Федерації. 
 3.1.12. Проводить роботу з правового й соціального захисту членів Федерації, їх соціального страхування. 
 3.2. Федерація розробляє та подає до центрального органу виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту на затвердження такі документи стосовно розвитку шахів:
 3.2.1. Пропозиції до Єдиного календарного плану спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів. 
 3.2.2. Кандидатури спортсменів, тренерів та інших фахівців штатної збірної команди України.
 3.2.3. Склади збірних команд України для участі в міжнародних змаганнях. 
 3.2.4. Пропозиції щодо призначення у встановленому порядку стипендій та пенсій спортсменам, а також щодо їх страхування. 
 3.2.5. Клопотання щодо присвоєння спортсменам, тренерам і суддям спортивних, кваліфікаційних і почесних звань, інших нагород. 
 3.2.6. Правила проведення змагань, кваліфікаційні вимоги спортивної класифікації та інші нормативні документи, а при необхідності - пропозиції про внесення до них змін. 
 3.2.7. Інші документи за зверненнями центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту. 
 3.3. Федерація, спільно з центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту та іншими зацікавленими організаціями, здійснює добір спортсменів, тренерів та інших фахівців з шахів для участі у змаганнях і роботи за контрактами в Україні та за кордоном.

4. Члени Федерації


 4.1. Членство у Федерації є добровільним індивідуальним, також воно може бути колективним та почесним. 
 4.2. Індивідуальними членами Федерації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які визнають Статут Федерації, своєчасно сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески і сприяють діяльності Федерації. 
 4.3. Колективними членами Федерації можуть бути колективи організацій, підприємств, установ, шахових клубів, які визнають Статут Федерації, сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески і активно сприяють діяльності Федерації. 
 4.4. Почесними членами Федерації можуть бути особи, які зробили особливий внесок у розвиток шахів в Україні. Порядок набуття звання почесного члена, а також його статус визначаються відповідним Положенням, що затверджується Виконкомом Федерації. 
 4.5. Прийняття до членів Федерації здійснюється, як правило, керівним органом місцевого осередку. Крім цього, за умови відсутності обласного місцевого осередку, право прийняття мають Рада та Виконком ФШУ. 
 Індивідуальні та колективні члени вступають до Федерації на підставі заяви, сплачують вступні та членські внески і встають на облік у місцевих осередках Федерації. Крім того, колективні члени додають рішення колективу про вступ до Федерації. Розмір вступного та членського внесків, порядок й механізм перерахування грошей щорічно визначаються Виконкомом Федерації. 
 4.6. Припинення членства у Федерації може бути добровільним або у зв'язку із виключенням.
 4.7. Добровільне вибуття з Федерації здійснюється на підставі письмової заяви члена Федерації. 
 4.8. За порушення Статуту та інших нормативних документів Федерації, а також завдання моральних та матеріальних-збитків, порушення етичних норм, до членів Федерації можуть бути застосовані: 
 - зауваження; 
 - попередження;
 - виключення з Федерації.
 Виключення з Федерації можливе за рішенням органів, наділених правом прийняття. Рішення про виключення може бути оскаржено у місячний термін у вищому органі, який повинен винести своє рішення не пізніше двох місяців з часу отримання скарги. 

5. Права й обов'язки членів Федерації


 5.1. Члени Федерації мають право:
 5.1.1. Обирати та бути обраними до керівних та контрольних органів Федерації.
 5.1.2. Брати участь у плануванні, обговоренні та вирішенні питань діяльності Федерації, вносити пропозиції щодо її роботи. 
 5.1.3. Брати участь у змаганнях, зборах та інших заходах Федерації. 
 5.1.4. Користуватись атрибутикою Федерації.
 5.1.5. Отримувати організаційні, спеціальні та технічні матеріали, що видає Федерація. 
 5.1.6. Одержувати підтримку у захисті власних прав у межах чинного законодавства. 
 5.2. Члени Федерації зобов'язані: 
 5.2.1. Дотримуватись вимог Статуту Федерації. 
 5.2.2. Виконувати рішення 3'їзду та керівних органів Федерації. 
 5.2.3. Своєчасно сплачувати членські внески. 
 5.2.4. Утримуватись від дій, що можуть завдати шкоди Федерації та її членам. 
 5.2.5. Своєю діяльністю зміцнювати авторитет та матеріальну самостійність Федерації.

6. Порядок утворення й діяльності статутних органів Федерації,
місцевих осередків та їх повноваження


 6.1. Керівними органами Федерації є 3'їзд, Рада Федерації, Виконком Федерації.
 6.2. Вищим керівним органом Федерації є 3'їзд, а у період між 3'їздами — Рада Федерації та Виконком Федерації, відповідно до наданих їм повноважень.

6.3. З’їзд


 6.3.1. 3'їзди проводяться не рідше 1 разу на 4 роки. Позачерговий 3'їзд може бути скликаний за рішенням Виконкому Федерації чи за письмовою вимогою керівних органів не менш 1/3 місцевих обласних осередків. 
 6.3.2. Порядок делегування й представництва делегатів та проект порядку денного 3'1зду визначаються Виконкомом Федерації. 
 6.3.3. 3'їзд визначає основні напрямки діяльності Федерації і затверджує відповідні документи. Може прийняти до розгляду й вирішення будь-яке питання діяльності Федерації. 
 6.3.4. До виняткової компетенції 3'їзду відносяться: 
  1. Затвердження Статуту Федерації й внесення до нього доповнень і змін. 
  2. Обрання (таємним чи відкритим голосуванням) терміном на 4 роки Президента, першого віце-президента, віце-президентів, відповідального секретаря та інших членів Виконкому Федерації, голови й членів Контрольно - ревізійної комісії Федерації. 
  3. Заслуховування звітів Президента й голови Контрольно-ревізійної комісії. 
  4. Прийняття рішень щодо реорганізації й ліквідації Федерації. 
 6.3.5. Щодо проведення 3'їзду та проекту його порядку денного місцеві обласні осередки сповіщаються Виконкомом письмово не пізніше ніж за один місяць до терміну його проведення. 
 6.3.6. Рішення приймаються простою більшістю від числа присутніх на 3'їзді делегатів відкритим чи таємним, за рішенням 3'їзду, голосуванням, крім випадків, передбачених цим Статутом. 
 6.3.7. 3'їзд є правочинним за наявності не менше половини від загальної кількості обраних делегатів.

6.4. Рада Федерації


 6.4.1. До Ради Федерації входять Президент, перший віце - президент, віце - президенти, відповідальний секретар, керівники місцевих обласних осередків. 
 6.4.2. Рада розглядає й приймає рішення щодо найважливіших питань діяльності Федерації, за винятком віднесених до виключної компетенції 3'їзду. 
 6.4.3. Рада Федерації збирається не рідше одного разу на півроку і має право приймати рішення за наявності не менше половини членів. 
 6.4.4. Заслуховує звіт Виконкому про використання перерахованих місцевими обласними осередками на адресу Федерації відрахувань від суми членських внесків за звітний період.

6.5. Виконком


 6.5.1. До складу Виконкому входять Президент, перший віце-президент, віцепрезиденти, відповідальний секретар, члени Виконкому. Виконком має право прийняти до розгляду й вирішення будь-яке питання діяльності Федерації за винятком віднесених до виключної компетенції 3'їзду й Ради Федерації. 
 6.5.2. Виконком збирається на свої засідання не рідше одного разу у квартал. Засідання вважається правочинним за наявності не менше половини членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів від чисельного складу. При рівності голосів вирішальним є голос Президента. 
 У засіданнях Виконкому можуть брати участь із правом дорадчого голосу члени Ради Федерації. 
 6.5.3. Розробляє заходи щодо забезпечення виконання задач і функцій, покладених на Федерацію Статутом, рішеннями 3'їзду й договорами. 
 6.5.4. Розробляє й затверджує фінансово-майновий регламент, що повинний відтворювати механізм розподілу й використання коштів і майна Федерації, затверджує кошторис витрат Федерації. 
 6.5.5. Вирішує питання розподілу коштів, використання майна Федерації й контролю за їхнім виконанням, затверджує щорічні фінансові звіти. 
 6.5.6. Контролює виконання рішень 3'їзду й договорів, укладених Федерацією. 
 6.5.7. Заслуховує звіти керівників обласних федерацій і голів робочих органів Федерації. 
 6.5.8. У встановленому порядку подає матеріали щодо заохочення спортсменів, тренерів, суддів та інших фахівців. Вносить до центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту пропозиції щодо присвоєння почесних звань членам Федерації. 
 6.5.9. Затверджує зразки атрибутики Федерації. 
 6.5.10. Розробляє й затверджує структуру робочих органів Федерації, їхніх керівників і персональний склад (за поданням керівників робочих органів). 
 6.5.11. Визначає порядок делегування й представництва, терміни, місце проведення й проект порядку денного 3'їзду.
 6.5.12. Визначає розмір і структуру вступних, членських і інших внесків, порядок й механізм їх використання.
 6.5.13. Вносить до центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту пропозиції щодо тренерського складу й членів збірних команд України. 
 6.5.14. Здійснює заходи дисциплінарного впливу до членів Федерації, обумовлені цим Статутом.
 6.5.15. Організує виконання рішень 3'їзду, планів роботи й календаря Федерації. 
 6.5.16. За поданням Президента затверджує кандидатуру Виконавчого директора. 
 6.5.17. 3а поданням Виконавчого директора затверджує, на основі чинного законодавства, штатний розклад співробітників, що утримуються за рахунок коштів Федерації. 
 6.5.18. Вирішує питання створення громадських і госпрозрахункових структур Федерації, затверджує їхні положення чи статути.

6.6. Президент Федерації


 6.6.1. Здійснює загальне керівництво Федерацією, головує на засіданнях Ради Федерації й Виконкому Федерації.
 6.6.2. Представляє інтереси Федерації у Національному Олімпійському комітеті України, ФІДЕ та інших міжнародних і всеукраїнських спортивних організаціях та об'єднаннях.
 6.6.3. Діє без доручення від імені Федерації.
 6.6.4. Має право передавати за дорученням виконання деяких своїх функцій віцепрезидентам. При голосуваннях, у випадку рівності голосів, на засіданнях Ради або Виконкому Федерації голос Президента є вирішальним. 
 6.6.5. Розпоряджається коштами Федерації згідно із затвердженим Виконкомом кошторисом.
 6.6.6. Укладає договори й угоди із зацікавленими особами, установами й організаціями.

6.7. Виконавча дирекція


 6.7.1. З метою здійснення постійної роботи, виконання рішень керівних органів Федерації створюється виконавча дирекція, яка діє згідно Положення, затвердженого Виконкомом Федерації. 
 6.7.2. Роботою дирекції на постійній основі керує Виконавчий директор, який затверджується Виконкомом за поданням Президента.

6.8. Контрольно-ревізійна комісія


 6.8.1. Вищим контрольним органом Федерації є Контрольно-ревізійна комісія, що складається з голови і двох членів, які обираються на 3'їзді. 
 6.8.2. Контрольно-ревізійна комісія здійснює контроль за виконанням бюджету Федерації, дотриманням вимог чинного законодавства у використанні фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, договірної, господарської і трудової дисципліни, а також контролює дотримання керівними органами Федерації положень цього Статуту.

6.9. Місцеві осередки


 6.9.1. Федерація будується за територіальним принципом і складається з місцевих обласних осередків, осередків АР Крим, міст Києва й Севастополя, що мають права обласних. 
 6.9.2. У своїй діяльності місцеві осередки керуються цим Статутом і своїми положеннями чи статутами, що приймаються їхніми вищими керівними органами, Затверджуються Виконкомом Федерації і не суперечать цьому Статуту. Для набуття прав юридичної особи місцеві осередки повинні пройти реєстрацію в порядку, встановленому чинним законодавством. Ті місцеві осередки, що не є юридичними особами, легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення про заснування у встановленому законом порядку. 
 6.9.3. Місцеві обласні осередки перебувають на обліку у Федерації. У кожному територіальному утворенні рішенням Виконкому Федерації може бути визнаний тільки один місцевий обласний осередок.

7. Майно та кошти Федерації


 7.1. Федерація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.
 7.2. Федерація має право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами (учасниками) або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи інших підставах, не заборонених законом.
 7.3. Федерація не несе відповідальності за зобов'язаннями її членів. Члени федерації не несуть відповідальності за її зобов'язаннями.
 7.4. Механізм фінансово-господарської діяльності Федерації спрямований на розвиток шахів в Україні, раціональне використання коштів, пошук додаткових джерел фінансування.
 7.5. Кошти Федерації, в тому числі валютні, можуть утворюватись з таких джерел:
 — надходжень від вступних, членських та інших внесків;
 — надходжень від суб'єктів господарської діяльності, заснованих Федерацією;
 — пасивних доходів;
 — грошових надходжень, наданих спонсорами;
 — коштів або майна, які надходять від проведення основної діяльності; 
 — коштів або майна, які надходять у вигляді безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань як від резидентів, так і від нерезидентів.
 7.6. Одержання коштів повинно відбуватись з урахуванням збереження гідності Федерації та її незалежності від будь - якої організації.
 7.7. Доходи (прибутки) Федерації використовуються лише для фінансування видатків на утримання Федерації, реалізації мети (цілей, завдань) Федерації, а також напрямів діяльності, визначених її установчими документами.
 7.8. Федерація, створені нею установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку й розмірах, передбачених чинним законодавством.
 7.9. Розподіл отриманих Федерацією прибутків або їх частини серед засновників (учасників), членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) або членів органів управління Федерації та інших пов’язаних з ними осіб забороняється.

8. Офіційна, нагородна та пам'ятна атрибутика


 8.1. Федерація має: 
 8.1.1. Для оформлення документів - бланки, штамп та печатку зі своєю символікою та найменуванням. 
 8.1.2. Для протокольних заходів і нагородження — емблему, вимпел, знаки, жетони, грамоти та іншу нагородну атрибутику. 
 8.2. Зразки означеної атрибутики затверджуються Виконкомом Федерації.

9. Внесення змін та доповнень до Статуту.
Припинення діяльності Федерації


 9.1. Зміни та доповнення до Статуту Федерації затверджуються 3'їздом, якщо за них проголосувало не менш ніж 3/4 делегатів, присутніх на 3'їзді. Зміни, внесені до статутних документів (у тому числі — до Статуту), підлягають обов'язковій реєстрації.
 9.2. Припинення діяльності Федерації може бути здійснено шляхом її реорганізації або ліквідації (саморозпуску або примусового розпуску). 
 9.3. Реорганізація здійснюється за рішенням 3'їзду, причому за це рішення має проголосувати не менш ніж 3/4 делегатів. Реєстрація новоствореної Федерації здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством. 
 9.4. Федерація ліквідується при неможливості здійснення своєї діяльності або у інших випадках, передбачених чинним законодавством.
 9.5. Для припинення діяльності Федерації створюється ліквідаційна комісія, яка визначає порядок використання коштів і майна Федерації у відповідності до чинного законодавства України. 
 9.6. Активи Федерації, після її припинення, передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету у разі припинення Федерації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).
© Федерація шахів України (2003-2015 рр.)
При використанні матеріалів посилання на www.ukrchess.org.ua обов'язкове!