. , 07 - 14.04.2005
: 9 .
.
- ..   (.)

   - 1 - 9                                   1      2      3     4      5      6      7      8      9           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1./ /             2(4.0) 2(5.0) 2(3.5) 0(2.5) 2(3.5) 0(0.5) 2(4.0) 2(3.5) 12(26.5) 3
2.//              0(2.0) 2(5.5) 0(2.0) 0(1.0) 0(1.5) 0(1.0) 0(2.0) 2(5.0)  4(20.0) 7
3. //        0(1.0)
0(0.5) 0(1.5) 0(0.0) 0(0.5) 0(1.5) 0(1.0) 0(1.5)  0( 7.5) 9
4. // 0(2.5) 2(4.0) 2(4.5)
0(0.5) 1(3.0) 0(1.5) 1(3.0) 0(2.5)  6(21.5) 6
5.//          2(3.5) 2(5.0) 2(6.0) 2(5.5)
2(3.5) 0(2.0) 2(6.0) 2(4.5) 14(36.0) 2
6. IJ/ѳ/         0(2.5) 2(4.5) 2(5.5) 1(3.0) 0(2.5)
0(1.5) 2(4.0) 2(3.5)  9(27.0) 4
7. //   2(5.5) 2(5.0) 2(4.5) 2(4.5) 2(4.0) 2(4.5)
2(4.5) 2(5.0) 16(37.5) 1
8.-//    0(2.0) 2(4.0) 2(5.0) 1(3.0) 0(0.0) 0(2.0) 0(1.5)
2(4.0)  7(21.5) 5
9.//               0(2.5) 0(1.0) 2(4.5)
2(3.5) 0(1.5) 0(2.5) 0(1.0) 0(2.0)   4(18.5) 8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
.                
06.04.2005 15.04.20051
2
3
4
5
6
7
8
9

̳1
""

1. . 2349
2. . 2306
3. . 2339
4. . 2343
5. . 2171
6. .
. .

4:2
2
½(1)
½(4)
1(2)
1(3)
½(5)
½(6)
-
5:1
2
½(5)
1(2)
1(1)
½(3)
1(4)
1(6)
-
3½:2½
   2 
1(1)
0(4)
½(2)
1(3)
½(5)
½(6)
-
2½:3½
0
1(4)
0(6)
1(3)
½(2)
0(1)
0(5)
3½:2½
2
1(3)
½(1)
1(4)
½(2)
0(5)
½(6)
-
½:5½
0
0(1)
0(2)
0(3)
½(6)
0(5)
0(4)
4:2
2
1(3)
1(6)
1(2)
1(1)
0(4)
0(5)
-
3½:2½
2
0(1)
½(2)
1(3)
0(2)
1(6)
1(5)
-
26½
12
5(8)
3½(8)
6½(8)
5(8)
3(8)
3½(8)

32
""

1. . 2435
2. . 2270
3. . 2278
4. . 2212
5. . 2182
6. . 2212
. .ͳ 2349
. . 2123
2:4
0
½(1)
0(2)
0(3)
½(4)
½(5)
½(6)
-
-


5½:½ 2
1(1)
-
1(3)
1(4)
1(5)
-
1(2)
½(6)
2:4
0
0(1)
0(5)
1(2)
-
0(3)
0(4)
1(6)
-
1:5
0
½(1)
0(3)
0(4)
½(2)
-
0(6)
-
0(5)
1½:4½
0
-
½(2)
½(6)
½(4)
0(1)
0(5)
-
0(3)
1:5
0
1(3)
0(1)
-
0(2)
0(4)
0(5)
-
0(6)
2:4
0
½(5)
½(3)
½(1)
½(6)
0(2)
-
0(4)
-
5:1
2
1(1)
½(2)
1(3)
1(4)
1(5)
½(6)
-
-
20
4
4½(7)
1½(7)
4(7)
4(7)
2½(7)
1(6)
2(3)
½(4)
73
" "

1. . 2265
2. . 2220
3. . 2122
4. . 2085
5. . 2037
6. . 2027
. 1  . 1962
1:5
0
½(3)
½(5)
0(6)
-
0(1)
0(4)
0(2)
½:5½ 0
0(1)
0(2)
0(4)
0(3)
0(5)
½(6)
-
1½:4½
0
1(1)
0(2)
0(3)
0(4)
-
½(6)
0(5)
0:6
0
0(1)
0(2)
0(3)
0(4)
-
0(6)
0(5)
½:5½
0
0(1)
½(5)
0(3)
0(4)
-
0(6)
0(2)
1½:4½
0
0(1)
½(2)
0(3)
0(4)
-
1(6)
0(5)
1:5
0
0(1)
1(5)
0(3)
0(4)
0(2)
0(6)
-
1½:4½
0
½(3)
1(2)
0(1)
0(4)
0(5)
0(6)
-

0
2(8)
3½(8)
0(8)
0(7)
0(4)
2(8)
0(5)
94
" "

1. . 2393
2. . 2372
3. . 2329
4. . 2228
5. . 2263
6. . 2015
. . 1989
2½:3½
    
0(1)
½(2)
0(3)
1(4)
½(5)
½(6)
-
4:2
2
1(1)
1(4)
1(3)
1(5)
0(6)
-
0(2)
4½:1½
2
0(1)
1(2)
1(3)
1(4)
1(5)
-
½(6)
½:5½
0
0(1)
½(3)
0(2)
0(6)
0(5)
0(4)
-
3:3
1
1(5)
1(6)
0(1)
1(4)
0(2)
0(3)
-
1½:4½
0 
½(2)
0(1)
½(4)
0(3)
½(5)  
0(6)
-
3:3
1
1(1)
1(2)
½(3)
0(4)
½(5)
0(6)
-
2½:3½
 0
1(1)
0(2)
½(5)
1(6)
0(3)
0(4)
-
21½
6
 4½(8)
5(8)
3½(8)
5(8)
2½(8)
½(6)
½(2) 
65
""

1. . 2560
2. . 2431
3. . 2486
4. . 2439
5. . 2427
6. .Գ 2502
. . 2365
. . 2473
3½:2½
   2 
1(1)
½(2)
1(5)
-
0(4)
0(3)
-
1(6)
5:1
2
-
1(4)
1(5)
1(3)
½(2)
½(1)
-
1(6)
6:0
2
1(1)
-
1(5)
1(3)
1(4)
1(2)
-
1(6)
5½:½
2
1(1)
½(3)
1(4)
-
1(5)
1(2)
-
1(6)  


3½:2½
 2
1(1)
1(2)
0(4)
½(3)
½(5)
-
-
½(6)
2:4
0
0(1)
0(4)
0(2)
0(3)
1(5)
1(6)
-
-
6:0
2
1(1)
1(6)
1(3)
1(2)
1(5)
-
-
1(4)
4½:1½
 
-
½(3)
½(5)
1(2)
½(3)
1(1)
-
1(6)  
36
14
5(6)
4½(7)
5½(8)
4½(6)
5½(8)
4½(6)
-
6½(7)
26
IJ
ѳ
1. . 2366
2. . 2351
3. .dz 2386
4. . 2355
5. . 2413
6. . 2387
. . 2312
. . 2402
2½:3½
0
½(1)
½ (2)
1(5)
½(6)
0(3)
0(4)
-
-  
4½:1½
2
1(3)
½(2)
1(1)
½(4)
1(5)
½(6)
-
-

5½:½
2
1(1)
1(2)
1(3)
1(4)
½(5)
1(6)
-
 - 
3:3
1
1(3)
1(2)
1(1)
0(4)
0(5)
0(6)
-
-
2½:3½
  0 
0(1)
0(2)
½(3)
1(4)
½(5)
½(6)
-
-


1½:4½
0
0(3)
1(2)
½(1)
0(4)
0(5)
0(6)
-
-
4:2
2
1(1)
1(2)
0(5)
½(6)
1(3)
½(4)
  -
 -
3½:2½
2
1(5)
1(6)
1(3)
0(2)
0(1)
½(4)
-
-
27
9
5½(8)
6(8)
6(8)
3½(8)
3(8)
3(8)
-

47
" "

1. . 2593
2. . 2564
3. . 2538
4. . 2479
5. . 2451
6. . 2416
. . 2459
. . 2390
5½: ½
2
1(1)
1(4)
1(3)
1(2)
-
½(6)
1(5)
-  
5½:½
2
-
-
1(1)
1(2)
1(4)
1(6)
0(3)
1(5)
4½:1½
2
-
-
1(1)
½(2)
1(4)
0(6)
1(3)
1(5)
4½:1½
  2 
1(1)
½(2)
½(4)
1(3)
-
½(5)
-
1(6)
4:2
2
1(1)
1(2)
1(3)
1(4)
0(6)
0(5)
-
-
4½:1½
2
1(5)
1(6)
1(3)
1(4)
0(2)
-
½(1)
-


4½:1½
2
-
-
1(1)
1(2)
½(4)
1(5)
1(3)
0(6)
5:1
2
-
-
0(1)
1(2)
1(4)
1(5)
1(3)
1(6)
37½
16

4(4)
3½(4)
6½(8)
7½(8)
3½(6)
4(7)
4½(6)
4(5)
18
"-"

1. . 2310
2. . 2358
3. . 2214
4. . 2256
5. . 2192
6. . 2170
. . 2240
2:4
0
0(3)
0(6)
1(5)
1(4)
0(1)
-
0(2)
4:2
2
1(2)
-
½(3)
1(4)
½(1)
½(6)
½(5)
5:1
 2
1(2)
1(1)
1(4)
0(5)
1(3)
1(6)
-
3:3
1
0(2)
0(1)
½(3)
-
1(4)
1(6)
½(5)
0:6
0
0(5)
0(1)
0(3)
0(4)
0(2)
0(6)
-
2:4
0
1(5)
0(3)
½(4)
0(1)
0(2)
-
½(6)
1½:4½
0
½(4)
0(1)
0(2)
0(5)
 1(6)
0(3)
-
4:2
2
1(3)
0(4)
-
1(6)
1(1)
0(5)
1(2)
21½
7
4½(8)
1(7)
3½(7)
3(7)
4½(8)
2½(6)
2½(5)
59
""

1. . 2374
2. . 2290
3. . 2316
4. . 2266
5. . 2143
6. 1 . 2072
. . 2383
2½:3½
0
1(1)
1(2)
0(3)
½(4)
0(6)
0(5)
-
1:5
0
0(1)
½(2)
0(3)
0(4)
0(5)
½(6)
-
4½:1½
2
1(1)
0(2)
½(3)
1(4)
1(5)
1(6)
-
3½:2½
2
1(2)
0(1)
1(3)
1(4)
0(6)
½(5)
-
1½:4½
0
½(3)
½(4)
½(5)
0(6)
0(1)
0(2)
-
2½:3½
0
1(2)
1(1)
0(3)
½(4)
0(5)
0(6)
-
1:5
0
1(1)
0(2)
0(3)
0(4)
0(5)
0(6)
-
2:4
0
1(4)
1(5)
0(1)
0(6)
0(3)
0(2)
-
18½
 4
6½(8)
4(8)
2(8)
3(8)
1(8)
2(8)
-8Championship UKR Teams Club's  2005
Individual Results
                             1  2  3  4  5  6  7  8  9
----------------------------------------------------------
  1 Zubarev,Alexander      -1 -1 +1    -1 +1 -1 +1 -  7.5/8
                            14 16 30    34 24 32 25 31
  2 Jakimov,Vladimir       -0 +1 +1 + +1 +1 +1    +1  6.5/8
                            18 59 12  8 30  3 53    11
  3 Kovchan,Alexander      + +1 -1    +1 -0 +1 -1 +1  6.5/8
                            33 22  9    53  2  4 52 48
  4 Truskavetsky,Alexandr     -1 -1 - -1 -1 -0 -1 -1  6.5/8
                               52 62 12 21 38  3 46 47
  5 Vovk,Yuri              -    -1 +1 -1 +1 -1 +1     6.5/7
                            38    40 42 32 55 50 14  
  6 Zinchenko,Yaroslav     -    + -0 +1 -1 +1 -1 +1  6.0/8
                            22    23 19 47 41 44 59 33
  7 Kurbetdinov,Ramis      +0    -1 +1 -1 + - +1 -1  6.0/8
                            16    35 17 49 13 52 61 43
  8 Oleksienko,Mikhailo    + -1 +1 - -0 + -1 -1     5.5/8
                            39 27 19  2 11 25 60 43  
  9 Tukhaev,Adam           -0    +0 -1 +1 - +1 -1 +1  5.5/8
                            15     3 40 54 32 57 48 56
 10 Koziak,Vitali          -0 +0 +1 - +1 -1 +1 +1     5.5/8
                            30 37 34 47 36 57 61 56  
 11 Sharapov,Evgeny           + - +1 +1 +1 -0 +1 -0  5.0/8
                               18 31 20  8 39 28 19  2
 12 Zavgorodniy,Sergiy     +0 +1 -0 + -1 +1    + +1  5.0/8
                            28 19  2  4 55 31    16 38
 13 Pavlov,Maxim              +1 - +1 + - + +1 +0  5.0/8
                               26 48 33 16  7 27 17 24
 14 Makarov,Vladimir       +0 +0 -1 +1 +1 +1    -0 +1  5.0/8
                             1 17 54 32 52 60     5 30
 15 Romanishin,Oleg M      +1 -0 +1    +1    +1 -1     5.0/6
                             9 28 53    41    48 20  
 16 Kryvoruchko,Yuriy      -1 +0 -1 + - +1    -     4.5/7
                             7  1 45 24 13 26    12  
 17 Zherebukh,Yaroslav     -1 -1 +0 -0 +1    +1 -0 +  4.5/8
                            59 14 22  7 29    47 13 26
 18 Pavlov,Sergey          +1 -    +1 -0 +    +1 -  4.5/7
                             2 11    48 20 21    23 46
 19 Grekh,Andrey           +1 -0 -0 +1 +    +1 -0 -1  4.5/8
                            62 12  8  6 35    54 11 44
 20 Kozel,Roman            - -1 +1 -0 +1 -0    +0 -1  4.5/8
                            37 53 24 11 18 48    15 39
 21 Firman,Nazar              +1    -1 +0 - -1 +1     4.5/6
                               35    54  4 18 31 33  
 22 Kozakov,Mikhail        + -0 -1 +1    -1 +1        4.5/6
                             6  3 17 49    52 59     
 23 Arzumanian,Georgy            -    +1 -1 +1 -0 +1  4.5/6
                                   6    45 47 41 18 59
 24 Opryshko,Stanislav     + -0 -0 - -1 -0 -1    -1  4.0/8
                            52 31 20 16 39  1 45    13
 25 Baryshpolets,Andrey    -1 +    -1    - + -0 +  4.0/7
                            42 32    59     8 30  1 45
 26 Kruglyakov,Pavlo       +1 -0    +1 +1 -0 +    -  4.0/7
                            47 13    60 58 16 38    17
 27 Aveskulov,Valeriy      - +0       +1 -1 - +1 -0  4.0/7
                            43  8       40 54 13 57 50
 28 Moiseenko,Alexander    -1 +1 -1          +1        4.0/4
                            12 15 39          11     
 29 Averjanov,Alexey       +1          -0 +1    -1 +1  4.0/5
                            56          17 49    55 61
 30 Papenin,Nikolai        +1    -0 + -0 + - +1 -0  3.5/8
                            10     1 46  2 36 25 60 14
 31 Kaliuzhny,Andrey       +1 +1 + +0    -0 +0 + +  3.5/8
                            40 24 11 51    12 21 39  1
 32 Ajrapetjan,Yuriy          - +1 -0 +0 + +0 -1 +  3.5/8
                               25 61 14  5  9  1 53 42
 33 Kudin,Valery           - - + -0 +1 -1    -0 -0  3.5/8
                             3 34 49 13 44 59    21  6
 34 Yakivchik,Myroslava    +1 + -0 - +0       -1 +  3.5/7
                            60 33 10 38  1       36 52
 35 Shalimov,Valery           -0 +0    - +1    +1 -1  3.5/6
                               21  7    19 42    44 60
 36 Kovytev,Nikolay           - +1 - -0 - +0 +0 -1  3.5/8
                               55 59 56 10 30 37 34 49
 37 Eljanov,Pavel          + -1 +1          -1        3.5/4
                            20 10 38          36     
 38 Alexeev,Alexey         +    -0 + - +0 - +1 -0  3.0/8
                             5    37 34 42  4 26 50 12
 39 Derjabin,Ilja          -    +0 -1 +0 -0 +1 - +0  3.0/8
                             8    28 53 24 11 55 31 20
 40 Chulivska,Vita         -0    +0 +0 -0    -1 +1 -1  3.0/7
                            31     5  9 27    42 41 51
 41 Pervakov,Sergey           + +1 + -0 +0 -0 -0 +1  3.0/8
                               44 50 43 15  6 23 40 54
 42 Voronov,Yuri           +0 -1 +1 -0 + -0 +0    -  3.0/8
                            25 60 56  5 38 35 40    32
 43 Biliy,Vadim            + - +0 - -0 -1    +0 +0  2.5/8
                            27 46 47 41 51 61     8  7
 44 Kosikov,Andrey         +1 -    +1 -0    -0 -0 +0  2.5/7
                            54 41    62 33     6 35 19
 45 Ipatov,Alexander       +1 -1 +0    -0    +0    -  2.5/6
                            50 56 16    23    24    25
 46 Grabinsky,Vladimir        +    -       -1 +0 +  2.5/5
                               43    30       49  4 18
 47 Tikhomirov,Alexey      -0 + -1 + -0 +0 -0    +0  2.0/8
                            26 48 43 10  6 23 17     4
 48 Askarian,Karen         +0 - + -0    +1 -0 +0 -0  2.0/8
                            53 47 13 18    20 15  9  3
 49 Geraschenko,Dmitry     + -1 - -0 +0 -0 +0    +0  2.0/8
                            55 50 33 22  7 29 46    36
 50 Baikovsky,Yuri         -0 +0 -0 +    - +0 -0 +1  2.0/8
                            45 49 41 57    58  5 38 27
 51 Nikolaev,Leonid                 -1 +1          +0  2.0/3
                                     31 43          40
 52 Dolzhikova,Kateryna    - +0       -0 +0 + +0 -  1.5/7
                            24  4       14 22  7  3 34
 53 Vovk,Andrey            -1 +0 -0 +0 -0    -0 +0     1.0/7
                            48 20 15 39  3     2 32  
 54 Mekh,Yuri              -0 +1 +0 +0 -0 +0 -0    -0  1.0/8
                            44 62 14 21  9 27 19    41
 55 Melnichuk,Mikhail      - +       +0 -0 -0 +0     1.0/6
                            49 36       12  5 39 29  
 56 Kilimnik,Evgeny        -0 +0 -0 +          -0 -0  0.5/6
                            29 45 42 36          10  9
 57 Shumilov,Illya                  -    +0 -0 -0     0.5/4
                                     50    10  9 27  
 58 Zavgorodnya,Olena                  -0 +           0.5/2
                                        26 50        
 59 Barkov,Sergey          +0 -0 -0 +0    +0 -0 +0 -0  0.0/8
                            17  2 36 25    33 22  6 23
 60 Skorlupkin,Valeriy     -0 +0    -0    -0 +0 -0 +0  0.0/7
                            34 42    26    14  8 30 35
 61 Samoilov,Oleg                -0       +0 -0 -0 -0  0.0/5
                                  32       43 10  7 29
 62 Shvidun,Ivan           -0 -0 +0 -0                 0.0/4
                            19 54  4 44              - 2005 .

1. / /                                  
1.   29.10.81  14103133 2435/2349  Sharapov, Evgeny
2.   18.04.88  14109069 2395/2306  Ajrapetjan, Yuriy
3.
     
       23.02.85  14108577 2374/2339  Truskavetsky, Alexandr
4.    13.06.79  14104350 2319/2343  Pavlov, Maxim
5. 15.06.87  14111543 2186/2171  Pervakov, Sergey
6.   02.12.54  14115140 2178/2216  Kovytev, Nikolay
      .  

2. //
1.   26.09.87  14114330 2449/2435  Pavlov, Sergey
2.                                      Dolzhikova
              25.09.88  14113414 2232/2270  Kateryna
3. 03.11.91  14112892 2219/2278  Kruglyakov, Pavlo
4.                                    Baryshpolets
                16.01.91  14117207 2158/2212  Andrey
5.   07.12.89  14118017 2158/2182  Kosikov, Andrey
6.
                19.03.91 14117533 2142/2212  Melnichuk, Mikhail
. ͳ    27.05.63 14103249  2307/2349 Nikolaev, Leonid
.       08.10.92                     Shumilov, Illya

3. //
1.   25.05.49  14104512  2261/2265  Askarian, Karen
2.
               30.09.72  14106787  2218/2220  Kaliuzhny, Andrey
3.   16.12.66             -  /2122  Barkov, Sergey
4.
              01.08.47             -  /2085  Skorlupkin, Valeriy
5.     01.03.33             -  /2037  Svidun, Ivan
6.
                 27.05.59             -  /2027  Baikovsky, Yuri
. 1       .74             -  /1962  Samoilov, Oleg

4. //
1. / 30.03.79  14102137  2377/2393  Kozel, Roman
2.
               29.10.87  14110148  2447/2372  Zavgorodniy, Sergiy
3.   10.05.88  14114003  2287/2329  Kudin, Valery
4.
            24.03.83  13901435  2262/2228  Makarov, V.  (MDA)
5.               14114127  2397/2263  Biliy, Vadim
6. 31.12.89  14112698  2306/2015  Kilimnik, Evgeny
. 18.05.86  14111039  1995/1989  Zavgorodnya, Olena

5. //
1. /
                   10.01.52  14100088  2559/2560  Romanishin, Oleg M
2.   09.02.86  14109182  2498/2431  Kryvoruchko, Yuriy
3. / ³ 11.01.75  14102234  2485/2486  Koziak, Vitali
4.   28.05.72  14102749  2482/2439  Kozakov, Mikhail
6. /
                30.09.86   4152417  2492/2427  Oleksienko, Mikhailo
. /
           ³      17.03.35  14100355  2378/2365  Zheliandinov, Viktor
. /    11.11.88  14113171  2434/2473  Vovk, Yuri

6. IJ /ѳ/
1.       14.02.88  14109476  2419/2366  Tukhaev, Adam
2. /
                  04.02.70  14200619  2378/2351  Kurbetdinov, Ramis
3. / dz
                14.02.87  14110547  2460/2386  Zinchenko, Yaroslav
4. /
                 30.09.85  14104741  2353/2355  Papenin, Nikolai
5. /   16.02.85  14104768  2391/2413  Derjabin, Ilja
6. 07.03.78  14106663  2370/2387  Alexeev, Alexey
.
              25.06.67  14101840  2328/2312  Shemeakin, Alexander
. 09.12.82  14104059  2373/2402  Kovalev, Denis

7. //
1. /
              17.05.80  14102560  2665/2593  Moiseenko, Alexander
2. / 10.05.83  14102951  2641/2564  Eljanov, Pavel
3. 21.10.83  14103052  2488/2538  Kovchan, Alexander
4. /
             17.12.79  14104385  2514/2479  Zubarev, Alexander
5. /
                28.01.60  14104881  2457/2451  Shalimov, Valery
6.
                31.01.86  14109743  2424/2416  Aveskulov, Valeriy
. /
                16.08.80  13300660  2456/2459  Arzumanian, Georgy
.
                03.02.85  14109867  2381/2390  Averjanov, Alexey

8. - //
1.        31.01.88  14112418  2294/2310  Grekh, Andrey
2.        22.11.91  14114470  2371/2358  Vovk, Andrey
3. /
               22.05.84  14109190  2310/2214  Yakivchik, Myroslava
4. / ³ 17.02.88  14108917  2262/2256  Chulivska, Vita
5.    14.07.93  14116804  2159/2192  Zherebukh, Yaroslav
6.   16.07.93  14116731  2096/2170  Ipatov, Alexander
.
               15.01.74  14107074  2317/2240  Grabinsky, Vladimir

9. //
1.
             14.03.86   14110164   2362/2374  Jakimov, Vladimir
2.
             17.05.74   14106477   2215/2290  Opryshko, Stanislav
3.
               30.03.56   14105381   2248/2316  Tikhomirov, Alexey
4.     18.02.83   14112388   2243/2266  Voronov, Yuri
5.         13.11.81               -  /2143  Mekh, Yuri
6. 1 27.11.87               -  /2072  Geraschenko, Dmitry
.
        ³        04.11.79   14109271   2284/2383  Romanchuk, Viktor
 .

1   7 2005 ,         -    14.30.
1. //  /
2. // - - //
3. // - //
4. // - IJ /ѳ/
/ / -

 2 8 2005 ,    -    14.30.
1. -            
2.
3. -
4.
IJ -

3 9 2005 ,        -    14.30.
1.        
2.
3. -
4. IJ
-

 4 10 2005 ,      -    14.30.
1.    
2.
3.        
4. - IJ
      -

5 11 2005 ,    -    10.00.
1.        
2.
3. IJ        
4. -
    -

6 11 2005 ,     -    15.00.
1. IJ           
2.
3.
4.
    - -

7 12 2005 ,      -    14.30.
1.    
2. IJ
3.    
4. -
    -

8 13 2005 ,         -    14.30.
1. -   
2.
3. IJ       
4.
        -

9 14 2005 ,         -    10.00.
1.            
2. -
3.
4. IJ
    -


ϳ , 14 2005 ,     14.30.2005 .
      .                         6 2005 .

1. (. , . , 11) 
6 15 2005 .
6 2 .

2. 90 40 15 , , 30 , .

3. , 6 () . . 㳿 10.00 22.00 10.00. , . 

4.      ̳ . 2 , 1 , 0 . :
- , ;
- ;
- ;
- : 1 - 6 , 2 5 , 3 4 ,
4 3 , 5 2 , 6 1 . , .

5.  // , 1 . 100 . .

6. . - .

7. ԲŔ, 1 2001