1 Тур на 25.04.2016 в 16-00
Ст.ном. Имя Рейт. Рез. Имя Рейт. Ст.ном.
1 Kubicka Anna 2154 - WGM Buksa Nataliya 2310 10
2 Madsen Michael Ole 2036 - IM Anwesh Upadhyaya 2385 9
3 FM Cukrowski Filip 2346 - Bykovskiy Oleg 2251 8
4 IM Bondarets Vadim 2292 - IM Shkuran Daniil 2425 7
5 Winiarski Mikolaj 2150 - FM Punin Andrii 2306 6
2 Тур на 26.04.2016 в 11-00
Ст.ном. Имя Рейт. Рез. Имя Рейт. Ст.ном.
10 WGM Buksa Nataliya 2310 - FM Punin Andrii 2306 6
7 IM Shkuran Daniil 2425 - Winiarski Mikolaj 2150 5
8 Bykovskiy Oleg 2251 - IM Bondarets Vadim 2292 4
9 IM Anwesh Upadhyaya 2385 - FM Cukrowski Filip 2346 3
1 Kubicka Anna 2154 - Madsen Michael Ole 2036 2
3 Тур на 26.04.2016 в 16-00
Ст.ном. Имя Рейт. Рез. Имя Рейт. Ст.ном.
2 Madsen Michael Ole 2036 - WGM Buksa Nataliya 2310 10
3 FM Cukrowski Filip 2346 - Kubicka Anna 2154 1
4 IM Bondarets Vadim 2292 - IM Anwesh Upadhyaya 2385 9
5 Winiarski Mikolaj 2150 - Bykovskiy Oleg 2251 8
6 FM Punin Andrii 2306 - IM Shkuran Daniil 2425 7
4 Тур на 27.04.2016 в 11-00
Ст.ном. Имя Рейт. Рез. Имя Рейт. Ст.ном.
10 WGM Buksa Nataliya 2310 - IM Shkuran Daniil 2425 7
8 Bykovskiy Oleg 2251 - FM Punin Andrii 2306 6
9 IM Anwesh Upadhyaya 2385 - Winiarski Mikolaj 2150 5
1 Kubicka Anna 2154 - IM Bondarets Vadim 2292 4
2 Madsen Michael Ole 2036 - FM Cukrowski Filip 2346 3
5 Тур на 27.04.2016 в 16-00
Ст.ном. Имя Рейт. Рез. Имя Рейт. Ст.ном.
3 FM Cukrowski Filip 2346 - WGM Buksa Nataliya 2310 10
4 IM Bondarets Vadim 2292 - Madsen Michael Ole 2036 2
5 Winiarski Mikolaj 2150 - Kubicka Anna 2154 1
6 FM Punin Andrii 2306 - IM Anwesh Upadhyaya 2385 9
7 IM Shkuran Daniil 2425 - Bykovskiy Oleg 2251 8
6 Тур на 28.04.2016 в 11-00
Ст.ном. Имя Рейт. Рез. Имя Рейт. Ст.ном.
10 WGM Buksa Nataliya 2310 - Bykovskiy Oleg 2251 8
9 IM Anwesh Upadhyaya 2385 - IM Shkuran Daniil 2425 7
1 Kubicka Anna 2154 - FM Punin Andrii 2306 6
2 Madsen Michael Ole 2036 - Winiarski Mikolaj 2150 5
3 FM Cukrowski Filip 2346 - IM Bondarets Vadim 2292 4
7 Тур на 29.04.2016 в 11-00
Ст.ном. Имя Рейт. Рез. Имя Рейт. Ст.ном.
4 IM Bondarets Vadim 2292 - WGM Buksa Nataliya 2310 10
5 Winiarski Mikolaj 2150 - FM Cukrowski Filip 2346 3
6 FM Punin Andrii 2306 - Madsen Michael Ole 2036 2
7 IM Shkuran Daniil 2425 - Kubicka Anna 2154 1
8 Bykovskiy Oleg 2251 - IM Anwesh Upadhyaya 2385 9
8 Тур на 29.04.2016 в 16-00
Ст.ном. Имя Рейт. Рез. Имя Рейт. Ст.ном.
10 WGM Buksa Nataliya 2310 - IM Anwesh Upadhyaya 2385 9
1 Kubicka Anna 2154 - Bykovskiy Oleg 2251 8
2 Madsen Michael Ole 2036 - IM Shkuran Daniil 2425 7
3 FM Cukrowski Filip 2346 - FM Punin Andrii 2306 6
4 IM Bondarets Vadim 2292 - Winiarski Mikolaj 2150 5
9 Тур на 30.04.2016 в 10-00
Ст.ном. Имя Рейт. Рез. Имя Рейт. Ст.ном.
5 Winiarski Mikolaj 2150 - WGM Buksa Nataliya 2310 10
6 FM Punin Andrii 2306 - IM Bondarets Vadim 2292 4
7 IM Shkuran Daniil 2425 - FM Cukrowski Filip 2346 3
8 Bykovskiy Oleg 2251 - Madsen Michael Ole 2036 2
9 IM Anwesh Upadhyaya 2385 - Kubicka Anna 2154 1