III

 

-303

. , 28.06-07.07.2012

 

     .. (. )

 

 

"" (01-07.07.2012)

 

"" (27-29.06.2012)

 

(29-30.06.2012)

 

- (07.07.2012)

 

̳   (30.06-01.07.2012)

 


 

"" (01-07.07.2012)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    CB Score

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.    1             19b1   8w1   4b1   3w1  10b1   2w1   5b   7w   9b1   -1  8.0

  2.    7           21b1   5w     =   4w   3b1     =  11w1   1b   2w    1  6.0

        4             16w1  23b1   1w0   7b   9w1   5w   2b   3b   8w1    1  6.0

       10           1    12b  19w1  22b1     =   1w0     =  14w1   2b   3w1    1  6.0

  5.    2           9w1   6b1   3w0   5w1   8b1   1b0   4w  10w   7b    1  5.5

        3               20b1  11w1   2b1   1b0   7w0  18w1   8b1   4w  10b0   -1  5.5

        5               15w1   7b   6w1   2b0  16w1   4b   1w   9b0  14w1    1  5.5

        9        1     2b0  17w  24b1  11w1   4b0  16w1  18b1   5w1   1w0    1  5.5

  9.    8             18w1   1b0  15w1  14b1   2w0  13b1   3w0   6b1   4b0   -1  5.0

       19           1    1w0  10b0  20w1   6b0  21w1  23b1  13w0  15b1  17w1    1  5.0

        6               17b1   2w0   5b0  19w1  18b0  15w1  16b1   8w0  11b1   -1  5.0

       13          1    11b0     +  23w1     =     =   8w0  19b1  14b0  18w1    0  5.0

 13.   14        1      =  12w1     =   8w0  17b1     =  10b0  13w1   5b0    0  4.5

       11          1   13w1   3b0  18w1   9b0  22w1     =   7b0  17b1   6w0    0  4.5

       20             1    3w0  18b0  19b0     +  15w0  24b1  21w  23b1  16w1    0  4.5

 16.   18            1    8b0  20w1  11b0  12w1   6w1   3b0   9w0  16b1  13b0   -1  4.0

       24  , 2             23w0  16b   9w0  21b0     +  20w0  12b  22w1  15w1    2  4.0

 18.   17                  6w0   9b     =  15b1  14w0     =  22b1  11w0  19b0   -1  3.5

       21         1    7w0  15b0     =  24w1  19b0     =  20b  12w0  23w1    1  3.5

       12        1    10w  14b0  16w0  18b0  23b0     =  24w  21b1  22w1    0  3.5

 21.   15       1      5b0  21w1   8b0  17w0  20b1   6b0  23w1  19w0  24b0   -1  3.0

 22.   16            4b0  24w  12b1  23w1   5b0   9b0   6w0  18w0  20b0   -1  2.5

       22         1      +     =  10w0     =  11b0     =  17w0  24b0  12b0   -1  2.5

 24.   23              1   24b1   4w0  13b0  16b0  12w1  19w0  15b0  20w0  21b0   -1  2.0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  Բ

 

-------------------------------------------------------------------------------

 nr Name                       Fed T  rating  Rat-ID  tot  Rc   N  W    W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1 Tverdohlebov, Viktor       UKR     2415 14108097  5.5 2196  7  4   -1.32

  2 Solovchuk, Alexey          UKR     2413 14115220  8.0 2205  6  5   +0.51

  3 Naboka, Sergey             UKR     2236 14123452  5.5 2251  5  2.5 +0.09

  4 Bilokha, Sergey            UKR     2230 14106442  5.5 2201  6  3.5 +0.27

  5 Yurchishyn, Nikolay        UKR     2229 14126397  6.0 2178  7  4   +0.13

  6 Padalka, Artem             UKR     2139 14118637  5.0 2185  4  1   -0.80

  7 Konovalova, Vera           UKR     2063 14129140  5.0 2285  5  1   -0.18

  8 Gnitko, Vladislav          UKR     2059 14129639  6.0 2258  6  4   +2.41

  9 Vashchenko, Dmitro         UKR     2024 14126389  4.5 2143  3  0   -1.03

 10 Zhurba, Valery             UKR     1632 14127938  2.0 2032  1  0   -0.08

 11 Andrusenko, Pavel          UKR     0000 14129590  3.5    0  1  0   0   

 12 Asaulenko, Sergei          UKR     0000 14135892  5.5 2263  5  2    2191

 13 Dacenko, Vladimir          UKR     0000 14127814  5.0 2061  3  1    1936

 14 Dubovoj, Alexandr          UKR     0000 14135914  3.0 2018  4  1    1825

 15 Dzyuban, Alexey            UKR     0000 14129620  4.5    0  2  0   0   

 16 Fesenko, Olexandr          UKR     0000 14137666  2.5 2059  4  1    1866

 17 Filonenko, Alexy           UKR     0000           4.5    0  2  0   0   

 18 Naida, Olga                UKR     0000 14129710  3.5    0  2  0   0   

 19 Pashkov, Evgeniy           UKR     0000 14134330  4.0 2114  4  1    1921

 20 Perepelitsa, Natalia       UKR     0000 14129752  3.5    0  2  0   0   

 21 Plyushko, Alexey           UKR     0000 14129760  5.0 1906  3  1    1781

 22 Pushenko, Artem            UKR     0000           4.0    0  1  0   0    

 23 Rekalo, Viktor             UKR     0000 14135981  6.0 2353  3  1.5  2353

 24 Shablenko, Stanislav       UKR     0000 14137720  2.5    0  1  0   0   

-------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 nr Name                       Fed T  rating  Rat-ID  tot  Rc   N  W    W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1              2478 14115220  8.0 2222  9  8   +0.87

  2           2435 14108097  5.5 2244  9  5.5 -1.06

  3                2353 14106442  5.5 2180  9  5.5 -0.76

  4               2320 14126397  6.0 2210  9  6   +0.41

  5                2319 14123452  5.5 2193  9  5.5 -0.30

  6                2234 14118637  5.0 2079  9  5   -1.19

  7            2230 14129639  6.0 2267  7  5   +1.89

  8              2102 14129140  5.0 2199  9  5   +1.46

  9       1       2080 14135892  5.5 2146  9  5.5 +1.57

 10          1       2077 14135981  6.0 2155  7  5   +2.01

 11         1      2061 14126389  4.5 2086  8  4   +0.23

 12       1       2032 14129590  3.5 1928  8  3   -2.10

 13         1       2017 14129760  5.0 1984  6  3   -0.26

 14       1      2014    18251  4.5 2085  6  3   +0.53

 15      1        1975 14135914  3.0 2000  9  3   -1.32

 16            1973 14137666  2.5 2055  9  2.5 -1.19

 17                  1963 14129710  3.5 2019  7  2.5 -0.50

 18           1      1962 14134330  4.0 2085  9  4   +0.86

 19          1      1924 14127814  5.0 2027  9  5   +1.57

 20            1      1909 14129620  4.5 1961  8  3.5 -0.06

 21        1      1904 14129752  3.5 1959  7  2.5 -0.54

 22        1      1848 14137720  2.5 1987  5  0   -1.61

 23             1      1843 14127938  2.0 1975  9  2   -1.02

 24 , 2                1800           4.0 1946  8  3   +0.51


 

"" (27-29.06.2012)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    CB Score

--------------------------------------------------------------------------------------------

  1.    4              19w1  23b1  13w1   3b1  15w1   5b1   1b0   -1  6.0

        1             34b1  11w1     =   6w   8b1   3b1   4w1    0  6.0

  3.    3               35b1  12w1   8b1   4w0   9b1   1w0   6b1   -1  5.0

       15  , 1           36w1  10b1   6b   2w1   4b0  11w   8b1   -1  5.0

        5               20b1  13w0  24b1  32w1   2b1   4w0   9b1   -1  5.0

       10  ³            1   33b1  15w0     =  21b  27w1  34w1  32b1    0  5.0

        7             37b1     =     =  20w1   6b  32w  11b1   -1  5.0

  8.    2               18w1  17b  16w1  15b0   5w0  21b1  22w1    1  4.5

        6           38w1  28b1  15w   1b   7w  22b1   3w0    1  4.5

       16               1   32b  22w1   2b0  25w1  11b0  40w1  13b1   -1  4.5

 11.   11            1    21w1   1b0  26w  17b1  16w1  15b   7w0    1  4.0

       32  , 1               16w  25b1  17w1   5b0  13w1   7b  10w0    1  4.0

        8              29w1  40b1   3w0  19b1   1w0  12b1  15w0    1  4.0

       34                1    1w0  19b0  18w1  14w1  20b1  10b0  26w1    1  4.0

       19                1    4b0  34w1  33b1   8w0  37b1   9w0  39b1   -1  4.0

        9           1   28w0  30b1  23w1  27b1   3w0  19b1   5w0    1  4.0

       12             1   31w1   3b0  27w0  26b1  33w1   8w0  17b1    1  4.0

 18.   13  ,           26w1   5b1   4b0  22w  32b0  39w1  16w0    1  3.5

       27  , 1         25w     =  12b1   9w0  10b0  24w1  18b    0  3.5

       17            1    24b1   2w  32b0  11w0  25b1  20w1  12w0    1  3.5

       21          1   11b0  35w1  39b1  10w  22b0   2w0  36b1   -1  3.5

       33  , 1        10w0  18b1  19w0  38b1  12b0  25w1  23w    1  3.5

       22  , 1            30w1  16b0  31w1  13b  21w1   6w0   2b0    1  3.5

       23               1   14b1   4w0   9b0  35w1  39b0  37w1  33b   -1  3.5

       40         1   39b1   8w0  25b0  24w  14b1  16b0  35w1   -1  3.5

       18           1    2b0  33w0  34b0  29w1  31b1  30w1  27w    1  3.5

 27.   26  , 1        13b0  37w1  11b  12w0  24b  35w1  34b0   -1  3.0

       20              1    5w0  36b1  28w1   7b0  34w0  17b0  38b1   -1  3.0

       24             1   17w0  38b1   5w0  40b  26w  27b0  37w1    1  3.0

       39  , 2             40w0  29b1  21w0  31b1  23w1  13b0  19w0    1  3.0

 31.   25  , 1           27b  32w0  40w1  16b0  17w0  33b0  28w1    1  2.5

       30  ³, 1            22b0   9w0  37b0     +  38w1  18b0  14w    0  2.5

       36         1   15b0  20w0  14b0     =  29b1  31w1  21w0    0  2.5

       14  , 1        23w0  31b0  36w1  34b0  40w0  28b1  30b   -1  2.5

 35.   37   , 2             7w0  26b0  30w1  28b1  19w0  23b0  24b0   -1  2.0

       35               1    3w0  21b0  29w1  23b0  28w1  26b0  40b0   -1  2.0

       38  , 2             6b0  24w0     +  33w0  30b0  29b1  20w0    0  2.0

 38.   28  , 1            9b1   6w0  20b0  37w0  35b0  14w0  25b0   -1  1.0

       31  , 1           12b0  14w1  22b0  39w0  18w0  36b0  29w0    1  1.0

       29  dz , 1             8b0  39w0  35b0  18b0  36w0  38w0  31b1   -1  1.0

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 nr Name                       Fed T  rating  Rat-ID  tot  Rc   N  W    W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1              2452 14115220  6.0 2167  6  5.5 +0.57

  2                2361 14106442  4.5 2018  7  4.5 -1.62

  3                2309 14123452  5.0 2146  7  5   +0.17

  4                2290 14126397  6.0 2133  7  6   +1.25

  5                2231 14118637  5.0 2072  7  5   +0.19

  6            2218 14129639  4.5 2090  7  4.5 -0.02

  7              2192 14118971  5.0 1983  5  4   +0.27

  8                2078    18025  4.0 2081  7  4   +0.41

  9          1      2062 14135892  4.0 2024  7  4   +0.13

 10 ³            1      2061    18103  5.0 1925  6  4.5 +0.43

 11           1       2023 14126389  4.0 2066  7  4   +0.77

 12            1      2014    18246  4.0 1997  7  4   +0.27

 13 ,              2013    18253  3.5 2011  7  3.5 -0.06

 14 , 1           2000           2.5 1902  7  2.5 -1.95

 15 , 1              2000           5.0 2126  7  5   +2.54

 16              1      1996    18097  4.5 2029  6  3.5 +0.67

 17           1       1993    18023  3.5 2029  6  2.5 -0.30

 18          1      1987 14129307  3.5 1965  7  3.5 -0.33

 19               1      1977    18175  4.0 1975  7  4   +0.43

 20             1      1976    18108  3.0 1980  7  3   -0.51

 21         1      1960    18304  3.5 1990  7  3.5 +0.17

 22 , 1               1957    18179  3.5 2049  7  3.5 +0.71

 23              1      1952    18191  3.5 1961  7  3.5 +0.02

 24            1      1902 14129620  3.0 1935  7  3   -0.26

 25 , 1              0000           2.5 1930  7  2.5  1828

 26 , 1           1900           3.0 1931  7  3   -0.21

 27 , 1            1900           3.5 2005  5  2.5 +0.70

 28 , 1              1900           1.0 1988  6  1   -1.36

 29 dz , 1               1900           1.0 1899  7  1   -2.54

 30 ³, 1               1900           2.5 1934  6  1.5 -1.23

 31 , 1              1900           1.0 1930  7  1   -2.21

 32 , 1                  1900           4.0 2081  6  3   +1.35

 33 , 1           1900           3.5 1965  6  2.5 +0.03

 34               1      1892 14126303  4.0 2028  7  4   +1.67

 35              1      1873 14134349  2.0 1972  7  2   -0.67

 36        1      1853    22349  2.5 1956  6  2   -0.14

 37  , 2                1800           2.0 1960  7  2   -0.09

 38 , 2               1800           2.0 1963  6  1   -0.79

 39 , 2                1800           3.0 1946  7  3   +0.85

 40        1      1918    18306  3.5 1942  6  3.5 +0.69

 


 

(29-30.06.2012)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    CB Score

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.   10  , 1              3b1   9w1   2w0   5b1   4b1   1w   6w1   7b1  13b1   -1  7.5

  2.    3               10w0  12b1   6w1   7b1   2w   4b  14b1   1w1   9w1    1  7.0

  3.    4             11b1   7w1   1b1   2b  10w0   3w   9b1   5w1   6b0   -1  6.0

        1              8w1   6b   4w0  11b1   5w1  10b   2w1   3b0  12w1    1  6.0

  5.    2                9b1   5w1  10b1   4w   3b   7w1   1b0   6w0  11b   -1  5.5

        6               13b1   1w   3b0   8w1   9b0  14w1  10b0   2b1   4w1   -1  5.5

  7.    9             1    2w0  10b0  14w1  13b1   6w1   8b1   4w0  12w1   3b0    1  5.0

        7           1   14w1   4b0  11w1   3w0  12b1   2b0  13w1  10w0   8b1    1  5.0

        5             12w1   2b0   8w1  10w0   1b0  13b1  11w1   4b0  14b1   -1  5.0

 10.    8            1    1b0  13w1   5b0   6b0  11w1   9w0  12b1  14w1   7w0    1  4.0

 11.   13  , 1          6w0   8b0  12w1   9w0  14b1   5w0   7b0  11b1  10w0    1  3.0

 12.   11           1    4w0  14b1   7b0   1w0   8b0  12w1   5b0  13w0   2w    1  2.5

 13.   12         1    5b0   3w0  13b0  14w1   7w0  11b0   8w0   9b0   1b0   -1  1.0

 14.   14  , 2              7b0  11w0   9b0  12b0  13w0   6b0   3w0   8b0   5w0   -1  0.0

 


 

- (07.07.2012)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    CB Score

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.    2              10b1   7w1   5b1   6w1  14b1   1w1   3b   4w  11w1    1  8.0

  2.    1              9w0  13b1  10w1   4b1   7w1   2b0   5w1   3b1  14b1   -1  7.0

  3.    5               13w1   8b1   2w0   9b1   4w1   6w1   1b0   7b1   3w    1  6.5

  4.    4             12b1  17w1   6b   1w0   5b0   9w1  14w1   2b   7w1    1  6.0

  5.    6             14b1   3w1   4w   2b0   8w1   5b0   7w0  10b  12w1    1  5.0

        7               15w1   2b0  16w1   3w1   1b0  11w1   6b1   5w0   4b0    1  5.0

       11              1    3b0  14w0  13b1  17w1   9w1   7b0   8w1  12w1   2b0    1  5.0

        8             16b1   5w0  14b0  15w1   6b0  17w1  11b0   9w1  10b1   -1  5.0

  9.    3               11w1   6b0  12w1   7b0  10w1  14b   2w   1w0   5b    1  4.5

       14             1    6w0  11b1   8w1  12b1   2w0   3w   4b0  15b1   1w0    1  4.5

 11.    9                  1b1  10w0  17b1   5w0  11b0   4b0  16w1   8b0  15w1   -1  4.0

       12            1    4w0  15b1   3b0  14w0  16b1  13w1  10w1  11b0   6b0   -1  4.0

       13             1    5b0   1w0  11w0     +  15b0  12b0     +  16w1  17b1   -1  4.0

 14.   10              2w0   9b1   1b0  16w1   3b0  15w1  12b0   6w   8w0    1  3.5

 15.   17  , 2                +   4b0   9w0  11b0     +   8b0  15w0     +  13w0    0  3.0

       15              1    7b0  12w0     +   8b0  13w1  10b0  17b1  14w0   9b0   -2  3.0

       16  , 2            8w0     +   7b0  10b0  12w0     +   9b0  13b0     +   -2  3.0


 

̳   (30.06-01.07.2012)

 

 

      2# 3# ϳ 1 H# n# S# ϳ  
  ̳ ̳
      15,00 20 15,00 60 15,00 100 45,00 180   15,00 50 15,00 80 15,00 50 90,00 360  
  .. 5,00 19,3 0,00 60 6,00 100 11,00 179 13 3,00 49 1,00 80 0,00 50 15,00 358 13
  .. - 10,00 20 5,00 60 10,00 100 25,00 180 10 5,00 50 12,00 80 10,00 50 52,00 360 9
  .. - 15,00 20 10,00 60 8,00 88 33,00 168 7 10,00 50 6,00 80 10,00 50 55,00 348 6
  .. 0,00 20 0,00 60 14,00 100 14,00 180 12 7,50 50 1,00 80 0,00 50 22,50 360 12
  .. - 10,00 20 10,00 60 14,00 100 34,00 180 6 10,00 47 7,00 80 7,00 50 58,00 357 4
  .. 10,00 19,5 15,00 56 10,00 94 35,00 171 5 10,00 50 5,00 80 5,00 50 55,00 351 7
  .. 10,00 17 4,00 60 10,00 98 24,00 175 11 5,50 50 5,00 80 3,50 50 38,00 355 10
    . 15,00 15 4,00 60 9,00 93 28,00 168 9 5,00 50 3,00 80 0,00 50 35,00 348 11
  .. 10,00 20 8,00 60 13,00 85 31,00 165 8 10,00 50 11,00 80 5,00 50 57,00 345 5
  .. 0,00 20 3,00 60 0,00 100 3,00 180 14 5,00 50 0,00 80 0,00 50 8,00 360 14
  .. 15,00 20 15,00 43 15,00 90 45,00 153 2 15,00 50 15,00 80 6,00 50 81,00 333 1
  .. - 10,00 20 10,00 60 15,00 67 35,00 147 4 10,00 50 5,00 80 3,50 50 53,50 327 8
  . 15,00 16 15,00 43 15,00 56 45,00 115 1 10,00 50 15,00 62 10,00 50 80,00 283 2
  .. 15,00 20 15,00 59,5 8,00 98 38,00 178 3 15,00 33 10,00 80 15,00 41 78,00 332 3

 

 

,

 

 

 

 

 

!

 

 

!

 

 

 

 

- -303

 

 

 

 

, , ?

 

 

 

 

ѻ:   , ,

 

 

 

 

""

 

""