4th  V.Nabokov Memorial
International Chess Title Tournament
Kyiv (Ukraine)

03-12.04.2005

The Chief Arbiter - International Arbiter  Tovchyga

Time Limit :  90 min. for each player with additional of 30 sec. per move

Games in pgn format (represented by O.Tovchyga)  - 1- 11 rounds
View games in applet
Elena Bent

The Cross-table
                          T      FIDE  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 Score Place Birthday
-----------------------------------------------------------------------------------
 1 
Aliavdin, Nikolai      f  BLR 2355  1 1 1 = 1 0 1 1 = 1 =  8,5    3   06.11.80
 2 Dolzhikova, Kateryna wim  UKR 2284  0 0 0 0 = 0 1 = = 1 =   4    11   25.09.88
 3 Stopkin, Vladimir      f  RUS 2310  0 1 X 0 = = = 0 = 1 0 =  4,5    7   05.11.49
 4 Onischuk, Vladimir     m  UKR 2388  0 1 1 1 1 = 1 = 1 1 1   9     1   21.07.91
 5 Pavlov, Sergey            UKR 2451  = 1 = 0 = 0 = 1 = = =  5,5    4   26.09.87
 6 Kernazhitsky, Leonid   m  UKR 2354  0 = = 0 = = = = = 1 =   5     5   20.10.47

 7 Koziak, Vitali            UKR 2462  1 1 = = 1 = 1 1 = = 1  8,5    2   11.01.71
 8 Kruglyakov, Pavlo         UKR 2300  0 0 1 0 = = 0 = 1 1 0  4,5    9   03.11.91
 9 Solomaha, Andrey          UKR 2344  0 = = = 0 = 0 = = 0 0   3    12   28.03.86
10 Moliboga, V.              RUS 2297  = = 0 0 = = = 0 = 0 1   4    10   24.07.76
11 Podgursky, Sten        f  MDA 2314  0 0 1 0 = 0 = 0 1 1 =  4,5    8   18.01.66
12
Khamitskiy,Sergei         BLR 2201  = = = 0 = = 0 1 1 0 =    5     6   03.11.81
-----------------------------------------------------------------------------------

Average Rating: 2338,33
IM norm: 7,5/11
WGM norm: 6,5/11

4 Memory V.Nabokov  2006 (ChessBase generation)

                         1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
-----------------------------------------------------------------
1   Onischuk,Vladimir    * ½ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ½   9.0/11
2   Koziak,Vitali        ½ * 1 1 ½ 1 ½ ½ 1 ½ 1 1   8.5/11  44.00
3   Aliavdin,Nikolai     1 0 * ½ 1 ½ 1 1 1 ½ 1 1   8.5/11  41.75
4   Pavlov,Sergey        0 0 ½ * ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1   5.5/11
5   Kernazhitsky,Leonid  0 ½ 0 ½ * ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½   5.0/11  24.00
6   Khamitskiy,Sergei    0 0 ½ ½ ½ * ½ ½ 1 0 ½ 1   5.0/11  23.50
7   Stopkin,Vladimir     0 ½ 0 ½ ½ ½ * 0 0 1 1 ½   4.5/11  21.50
8   Podgursky,Sten       0 ½ 0 ½ 0 ½ 1 * 0 1 0 1   4.5/11  21.00
9   Kruglyakov,Pavlo     0 0 0 ½ ½ 0 1 1 * 1 0 ½   4.5/11  19.75
10  Moliboga,V.          0 ½ ½ ½ ½ 1 0 0 0 * ½ ½   4.0/11  22.25
11  Dolzhikova,Kateryna  0 0 0 0 ½ ½ 0 1 1 ½ * ½   4.0/11  17.50
12  Solomaha,Andrey      ½ 0 0 0 ½ 0 ½ 0 ½ ½ ½ *   3.0/11
-----------------------------------------------------------------