Group A
N ID number Name Title Fed Rtg Born 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Place Norms
1 2400855 Burnett Andrew FM SCO 2162 1968 ½ 0 0 1 ½ 1 1 1 ½  5 ½ 4
2 1114565 Krzywda Andrzej POL 2132 1980 ½ 0 0 0 1 1 ½ 0 1 4 7
3 4156781 Sevostianov Pavel IM RUS 2248 1967 1 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 5 ½ 3
4 14129825 Bykovskiy Oleg FM UKR 2332 1991 1 1 ½  ½ 1 ½ 1 1 1 7 ½ 1
5 14114224 Golubka Petro IM UKR 2424 1989 0 1  ½  ½ 1 ½ 1 1 1 6 ½ 2
6 903540 Bondarets Vadim IM UKR 2266 1968   ½ 0  ½ 0 0 1 1 ½ ½ 4 6
7 14116774 Terletsky Oleg FM UKR 2279 1987 0 0 ½ ½  ½ 0 1 1 ½ 4 5
8 1108956 Khamidov Komil POL 2135 1997 0 ½ ½ 0 0 0 0 ½ ½ 2 10
9 14115689 Pugachov Ilia UKR 2025 1983 0 1 ½ 0 0 ½ 0 ½ 1 3 ½ 8
10 14119137 Bogdanov Egor UKR 2348 1996 ½  0 ½ 0 0 ½ ½ ½ 0      2 ½ 9
Group B
N ID number Name Title Fed Rtg Born 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Place Norms
1 1137840 Goluch Piotr FM POL 2288 1992 ½ ½ 1 1 1 0 1 1 0 6 3
2 14107600 Nester Ihor IM UKR 2326 1977 ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 5 ½ 4
3 13300202 Kagramanianz Vartan IM ARM 2292 1966 ½ ½ 0 1 ½ ½ ½  ½ 0 4 5
4 14110040 Gavrish Leonid UKR 2217 1955 0 0 1  ½ 0 0 0 1 0 2 ½ 10
5 14113414 Dolzhykova Kateryna WIM UKR 2243 1988 0  ½ 0 ½ 1 0 1 0 0 3 8
6 1185543 Sanz Wawer Daniel  POL 2178 2003 0  ½  ½ 1 0 ½ ½ ½ ½ 4 6
7 14100134 Frolov Artur     IM  UKR 2390 1970 1 ½ ½ 1 1 ½ 1 1 ½ 7 2
8 14156504 Bilych Olexiy UKR 1967 2004 0 ½ ½  1 0 ½ 0 ½ 0 3 9
9 1106996 Rozycki Bartlomiej POL 2166 1994 0 0 ½ 0 1 ½ 0 ½ ½ 3 7
10 14140667 Krykun Yuriy FM  UKR 2238 1998 1 ½ 1 1 1 ½ ½ 1 ½ 7 1 IM