N ID Name Title Fed Rtg Born 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Place Norms
1 4156781 SEVOSTIANOV PAVEL IM RUS 2262 1967 0 ½ 0 1 0 ½ ½ ½ 0 3 8
2 14114313 NESTERETZ ANATOLIY UKR 2416 1983 1 1 1 1 0 1 1 ½  ½ 7  2 IM
3 13300202 KAGRAMANIANZ VARTAN IM ARM 2301 1966 ½ 0 ½  ½ ½ ½ 1 0 ½ 4 7
4 14129825 BYKOVSKIY OLEG FM UKR 2327 1991 1 0 ½    ½ ½ 1 1 1 0 5 ½  4
5 14132400 SHPANKO NADIIA WFM UKR 2018 2002   0   0  ½ ½ 0 0 ½ 0 ½ 2 9
6 14122790 POLULIKH BOGDAN UKR 2178 1998   1   1  ½ ½ 1 ½ 1 1 ½ 7 1 IM
7 14116774 TERLETSKY OLEG    FM  UKR 2312 1987 ½ 0 ½ 0 1 ½ 1 1 0 4 ½ 6
8 13410210 BUNYATOV RUSTAM FM AZE 2254 1999 ½ 0 0 0 ½ 0 0   0 ½      1 ½ 10
9 24132144 LAGASHIN PAVEL RUS 2207 1989 ½ ½  1 0 1 0 0 1 ½ 4 ½ 5
10 14114224 GOLUBKA PETRO IM UKR 2413 1989 1 ½ ½ 1 ½ ½ 1 ½  ½ 6 3