Title  Name Rating FED We K Pn IM WGM WIM
1 IM SEVOSTIANOV PAVEL 2262 RUS 4,39 10 2270
2 NESTERETZ ANATOLIY 2416 UKR 6,33 10 2252 7
3 IM KAGRAMANIANZ VARTAN 2301 ARM 4,89 10 2265
4 FM BYKOVSKIY OLEG 2327 UKR 5,23 20 2262 7
5 WFM SHPANKO NADIIA 2018 UKR 1,55 40 2297 7 6 4
6 POLULIKH BOGDAN 2178 UKR 3,31 20 2279 7
7 FM TERLETSKY OLEG 2312 UKR 5,04 20 2264 7
8 FM BUNYATOV RUSTAM 2254 AZE 4,29 20 2270 7
9 LAGASHIN PAVEL 2207 RUS 3,68 20 2276 7
10 IM GOLUBKA PETRO 2413 UKR 6,29 10 2253 Norms